Miltonia & Miltoniopsis

Miltonia spectabilisWarm grow Miltonia, 2" pot, $15
Miltonia Juicy Fruit (Binotti x Matto Grosso 'HCC/AOS)Spiking in 4" pot, Fragrant, $35
Miltoniopsis Lillian NakamotoSpiking in 4" pot, $25-35