Habenaria & Pecteilis

Habenaria medusain 2- 3" pot, $35 😢😢TEMPORARILY SOLD OUT😢😢
Habenaria rhodocheila (Yellow)in 2" pot, $30
Habenaria rhodocheila (Red)in 2" pot, $30😢😢TEMPORARILY SOLD OUT😢😢
Pecteilis sagarikii(Pecteilis hawkesiana)in 2" pot, $30😢😢TEMPORARILY SOLD OUT😢😢
Pecteilis susannaein 2" pot, $30 😢😢TEMPORARILY SOLD OUT😢😢